Ajuda'ns

El projecte de la Casa Macià és ambiciós.
Per portar-lo a terme cal socis i mitjans.

Projecte

Transformar l'espai en lloc de memòria

Per a transformar la Casa Macià en un espai que pugui rebre públic i que doni sentit als Fets de Prats de Molló i a tot el que ha succeït cal fer obres importants.

Donatius

Fer un donatiu per transferència bancària

Associació Casa Macià

IBAN
 SWIFT

FR76 1710 6000 0130 0163 6126 364
AGRIFRPP871

Associació Amics de la Casa Macià

IBAN

BIC

ES97 3025 0029 0814 0002 0664

CDENESBBXXX

L’Associació Amics de la Casa Macià regula les seves activitats d’acord amb el que estableixen la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

El domicili de l’Associació és carrer de Sant Sebastià, núm. 2, de Molló (Ripollès) i el seu número d’identitat fiscal és: G 09827387